ARKADIA

Wstęp


Niniejsze Standardowe Warunki Witryny, napisane na tej stronie, będą zarządzać korzystaniem z naszej witryny, Nazwa Witryny dostępna pod adresem cdefgah.pl

Niniejsze Warunki będą w pełni stosowane i będą miały wpływ na korzystanie z tej Witryny. Korzystając z tej Witryny, zgodziłeś się zaakceptować wszystkie warunki tutaj zapisane. Nie możesz korzystać z tej Witryny, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych warunków Witryny.

Prawa własności intelektualnej


Poza treściami, które posiadasz, zgodnie z niniejszymi Warunkami, Nazwa Firmy i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie.

Otrzymujesz ograniczoną licencję wyłącznie w celu przeglądania materiałów zawartych w tej Witrynie.

Ograniczenia


Jesteś szczególnie ograniczony do wszystkich poniższych:

Publikowanie jakichkolwiek materiałów z Witryny w jakichkolwiek innych mediach;
Sprzedaż, sublicencjonowanie i/lub komercjalizacja w inny sposób jakichkolwiek materiałów z Witryny;
Publiczne wykonywanie i/lub pokazywanie jakichkolwiek materiałów z Witryny;
Korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej Witryny;
Korzystanie z tej Witryny w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej Witryny;
Korzystanie z tej Witryny niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w jakikolwiek sposób może wyrządzić szkodę Witrynie lub jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi gospodarczemu;
Angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, ekstrakcję danych lub jakąkolwiek inną podobną działalność w odniesieniu do tej Witryny;
Korzystanie z tej Witryny w celu angażowania się w jakąkolwiek reklamę lub marketing.
Dostęp do niektórych obszarów tej Witryny jest ograniczony, a Nazwa Firmy może dodatkowo ograniczyć dostęp do dowolnych obszarów tej Witryny w dowolnym momencie i wedle własnego uznania. Wszelkie identyfikatory użytkownika i hasła, które możesz mieć dla tej Witryny, są poufne i musisz również zachować poufność.

Do góry